Privacy

Privacy

DOSSIERS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg waarin ik vastleg wat in een behandeling aan de orde is geweest. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw/uw dossier bevat aantekeningen over je/ uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw/uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw/uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming, hiervoor vraag ik een handtekening.
 • Voor overleg met andere extern betrokkenen, zoals bijvoorbeeld mentoren/ intern begeleiders. Ook hiervoor zal ik expliciet toestemming vragen en de toestemming vastleggen in het dossier.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je/u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

Vanaf 25 mei 2018 zal ik deze informatie ook in het contract en dossier opnemen.

DIGITAAL VERKEER

Via de mail zal ik over het algemeen alleen informatie over afspraken ontvangen en bevestigen. Facturen geef ik mee, of stuur ik per post. Als je me een specifieke vraag per mail stelt, zal ik per mail antwoorden. Ik ga er dan vanuit dat je/u me toestemming geeft de informatie per mail te geven. Ik zal alleen met jouw/uw toestemming behandelinformatie via de mail sturen. Bijvoorbeeld wanneer van een 12 jarige de ouders gescheiden zijn en ik hen beide wil informeren. Officiële verslagen geef ik alleen op papier (niet digitaal) mee.

Ik verzamel geen digitale data om te analyseren. Ik kan alleen zien hoeveel keer een bepaalde pagina is geladen, maar daar valt voor mij geen persoonlijke informatie uit af te leiden. Cookies vind ik vooral heel erg lekker, met digitale cookies doe ik niets. Als je van mijn site cookies krijgt, ga ik er vanuit dat die er zijn om mijn site te laten werken. Ik heb ze niet zelf met een bepaald doel ingesteld. Afhankelijk van de browser die je gebruikt, kun je de eventuele cookies wissen.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Vanuit mijn beroepsvereniging wordt soms een tevredenheidsonderzoek georganiseerd. In het contract kun je/kunt u aangeven of je/ u hiervoor benaderd wil worden. De gegevens worden anoniem door een externe partij verzameld en geanonimiseerd teruggerapporteerd. Ik waardeer het wanneer tevredenheid gedeeld wordt met anderen! Over eventuele ontevredenheid ga ik graag in gesprek. Zie ook het kopje Tarief & Voorwaarden.